"Европатәи Қырҭтәыла"алахәылацәа ргәаанагарала,  анапхгаратә гәыҧ аиҿцәажәарақәа ахәбатәи араунд ашҟа инеироуп рхатә ажәалагала ала
 "Европатәи Қырҭтәыла"алахәылацәа ргәаанагарала,  анапхгаратә гәыҧ аиҿцәажәарақәа ахәбатәи араунд ашҟа инеироуп рхатә ажәалагала ала

 

“Европатәи Қырҭтәыла”ахаҭарнак Леван Ҭархнишвили ишиҳәаз ала, аоппозициа анапхгаратә гәыҧ рҟынтә иазыҧшуп ахәбатәи араунд иазку аинформациа.

Иара убас, Ҭархнишвили ишиҳәаз ала, анапхгаратә гәыҧ аиҿцәажәарақәа ахәбатәи араунд  ашҟа инеироуп рхатә ажәалагала ала.

 

Акомментари аҟаҵара