Европатәи Аилак ахада Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи дырҭаауеит
Европатәи Аилак ахада Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи дырҭаауеит

Европатәи Аилак ахада  Шарль Мишель  Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи дырҭаауеит.  Мишель итурне мҩаҧысуеит жәабран 28 инаркны хәажәкыра 3нӡа.

Қырҭтәыла ивизит аан Шарль Мишель атәыла ахада Саломе Зурабишвилии, аиҳабыра рнапхгаҩы Иракли Ҕарибашвилии, апарламент ахантәаҩы Арчил Ҭалакваӡеи дырҧылоит.

Европатәи Ахеилак апресс-релиз ишану ала,  Шарль Мишель  административтә аҳәаатә цәаҳәашҟа днеиуеит, иара убас, аоппозициа ахаҭарнакцәагьы дырҧылоит.

Акомментари аҟаҵара