Европарламент адепутат  Виола фон Крамон  Қарҭ дыҟоуп
Европарламент адепутат  Виола фон Крамон  Қарҭ дыҟоуп

Европарламент адепутат  Виола фон Крамон  Қырҭтәыла даҭааит.

Лара Қарҭтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәазаҿы ажурналистцәа  акомментари рылымҭеит.

Евродепутат дызҧыло ахаҿқәа макьана идырым.

Сааҭқәак раҧхьа,  Виола фон Крамон, асоциалтә ахаҿы,  апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы»  мшаҧы 19-тәи аиқәшаҳаҭра алҵра афакт дахцәажәан, Қырҭтәылаҟа даараны дшыҟаз лҳәеит.

 

Акомментари аҟаҵара