ЕвроЕидгылa Урыстәылa aгaнaхь aлa aсaнкциaқәa рыцырҵaрц рыӡбеит
ЕвроЕидгылa Урыстәылa aгaнaхь aлa aсaнкциaқәa рыцырҵaрц рыӡбеит

Евроеидгыла “Украина асуверенитет аҵшәааразы” иаланагалаз асанкциақәа рыцырҵaрц ршыбеит.

Ари aтәы aaнaцҳaуеит ЕвроЕидгылa aвебдaҟьa.

Хәажәкырамзазы Евроеидгыла Урыстәыла аганахь ала иаднакылаз асанкциақәа рыҿҳәара нҵәон цәыббра 15 рзы.

Асанкциатә сиа акәзар еиҳаҽеиҳа аҽарҭбаауан. Иахьазы уи асиа иануп 155ҽҩык ахаҿқәеи 44 еиҿкаареи.

Акомментари аҟаҵара