«Експо Џьорџьиа» аԥхьа имҩаԥысуаз акциаҿ иаанкылаз ауаа анапынҵамҭа рымырхын, иоурыжьит
«Експо Џьорџьиа» аԥхьа имҩаԥысуаз акциаҿ иаанкылаз ауаа анапынҵамҭа рымырхын, иоурыжьит

«Експо Џьорџьиа» аԥхьа имҩаԥысуаз акциаҿ иаанкылаз ауаа анапынҵамҭа рымырхын, иоурыжьит.

Акциаҿ аҭыԥ змаз аиҿагылараан жәҩык аанкылан.  Иахьа апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы – адемократиатә  Қырҭтәыла” езара “Еквпо Џьорџьиа” аҿы еизара ду мҩаԥнагеит. “Експо Џьорџьиа” аԥхьа аҵысрақәа “Иԥсах”, “Ԥхашьароуп” активистцәа акциа мҩаԥыргеит.  Акциа алахәылацәа амҩа аркра иақәыркит, аха аполициа аусуҩцәа ари алшара рырымҭеит. Ари иахҟьаны, азакәанхьчаҩцәеи акциа алахәылацәеи еиҿагылеит.

Административтә ҵас инақәыршәаны иаанкылан жәык акциа алахәылацәа.

Акомментари аҟаҵара