Екатерине Тикараӡе лажәақәа рыла, акоронавирус азы «Астразенека»  алаҵа лзыҟарҵарц дазыхиоуп
Екатерине Тикараӡе лажәақәа рыла, акоронавирус азы «Астразенека»  алаҵа лзыҟарҵарц дазыхиоуп

Екатерине Тикараӡе лажәақәа рыла, акоронавирус азы «Астразенека»  алаҵа лзыҟарҵарц дазыхиоуп.

Екатерине Тикараӡе ишылҳәаз, алаҵа ишиашоу аефир аҿы ҟалҵоит.

«Ҳара еиуеиԥшым алаҵақәа ҳзыҟарҵар акәын. Китаитәи алаҵа иадҳәаланы амифқәа рацәоуп, убри аҟынтә сара китаитәи алаҵа сзыҟарҵарц сҭахын.

Аха иахьа ауааԥсыра ирҳарбароуп алаҵа шшәарҭам. Ашәахьазы  иҳадаҳкылао аӡбара ишәыдаагалоит,» – илҳәеит Тикараӡе Русҭави 2 аефир аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара