ЕАШ ахада игәаанагарала, урыстәылатәи агазмҩангага "Северныи поток 2" аргылара "ицәгьоу аилаӡароуп"
ЕАШ ахада игәаанагарала, урыстәылатәи агазмҩангага "Северныи поток 2" аргылара "ицәгьоу аилаӡароуп"

ЕАШ ахада игәаанагарала, урыстәылатәи агазмҩангага “Северныи поток 2” аргылара “ицәгьоу аилаӡароуп”.  Ари атәы ааицҳаит Аҩны шкәакәа апресспикер Џьен Псаки ажурналист изҵааразы аҭаканыҟаиҵоз.

Џьен Псаки иажәақәа рыла, агазмҩангага азҵаара ЕАШ ахадеи Германтәыла аканцлери  иаауа амчыбжь азы имҩаԥысран иҟоу реиԥылараҿ иахцәажәоит.

“Северныи поток 2” азҵааара хымԥада иазааҭгылоит, ЕАШ агәаанагара ала, ари “ицәгьоу аилаӡароуп”, уи аглобалтә темақәа ирыдҳәалоуп. Аиԥылара алҵшәас иҟало заанаҵы сызҳәом,”- иҳәеит Аҩны шкәакәа апресспикер.

Ангела Меркель ԥхынгәы 15 рзы Вашингтон даҭаауеит.

Акомментари аҟаҵара