ЕАШ ааштатк рҿы акоронавирус иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда рыларҳәеит
ЕАШ ааштатк рҿы акоронавирус иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда рыларҳәеит

ЕАШ ааштатк рҿы акоронавирус иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда рыларҳәеит. Урҭ иреиуоуп мраҭашәаратәи аҧшаҳәаҿы иҟоу ахштатк. Ари атәы аанацҳаит CNN.

Аҭагылазаашьа ҷыда рыларҳәара иазкны аҳәамҭа ҟаиҵеит Орегон аштат агубернатор Қеиҭ Браун. 60 мш ирылагӡаны ауааҧсыра рзы арежим ҷыда шьақәгылахоит. Орегон аштат аҿы акоронавирус ала ичмазаҩуп 14-ҩык. Вашингтон ачымазараҿкы амшала иҭахеит 18-ҩык, ҩыџьа – Флоридаҿ, аӡәы – Калифорниаҿ. Атәыла иахьаҵанакуа акоронавирус ала ичмазаҩуп 500-ҩык рҟынӡа.

 

Акомментари аҟаҵара