Давиҭ Залкалиани – Ҳсертификат ала ҳтәылауаа уадаҩрада Евроеидгыла атәылақәа рҿы аиҭаҵра рылшоит
Давиҭ Залкалиани – Ҳсертификат ала ҳтәылауаа уадаҩрада Евроеидгыла атәылақәа рҿы аиҭаҵра рылшоит

Евроеидгыла ақырҭуа  Covid-сертификат азханаҵеит, уажәшьҭа ҳтәылауаа уадаҩрада Евроеидгыла атәылақәа рҿы аиҭаҵра рылшоит, — иҳәеит Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани.

«Ишыжәдыруа ала,  Евроеидгыла иалоу атәылақәа рҿы ҳсертификат иарбамызт,  аха,  уажәшьҭа,  Қырҭтәыла атәылауаа уадаҩрада Евроеидгыла атәылақәа рҿы аиҭаҵра рылшоит,  избанзар Евроеидгыла ақырҭуа сертификатқәа азханаҵеит,  ҳтәыла даҽа қәҿиарак аиуит», — иҳәеит Давиҭ Залкалиани.

Евроеидгыла ақырҭуа  Covid-сертификат азханаҵеит. Аӡбара амч аиуеит абҵара  16 инаркны.

 

Акомментари аҟаҵара