Давиҭ Залкалиани  ЕАР амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ диҧылеит
Давиҭ Залкалиани  ЕАР амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ диҧылеит

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани, Анталиа имҩаҧысуа Адиломатиатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҩ-ганктәи аиҧыларақәа мҩаҧигоит.

Давиҭ Залкалиани  ЕАР амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭыҧуаҩ  Мирослав Иенча диҧылеит.

Аганқәа рхаҭарнакцәа импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы аҭагылазаашьеи арегион аҿы имҩаҧысуа апроцессқәеи ирылацәажәеит.

Иара убас, Залкалиани ишиҳәаз ала, аиҧылараҿы иазааҭгылеит Женеватәи аформати уи аеффектра аизырҳаразы иҟоу алшарақәеи.

 

Акомментари аҟаҵара