Давиҭ Залкалиани  азербаиџьантәи иколлега диҧылеит
Давиҭ Залкалиани  азербаиџьантәи иколлега диҧылеит

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани, Азербаиџьан ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны,   Азербаиџьантәи ареспублика адәныҟатәи аусқәа рминистр Джеихун Баирамов диҧылеит.

Аганқәа рхаҭарнакцәа ақырҭуа – азербаиџьантәи ҩ-ганктәи аизыҟазаашьақәа рхырхарҭақәа зегьы ирылацәажәеит.

Иара убас, аминистрцәа ақыруҭа – азербаиџьантәи аҳәаа аделимитациа – демаркациеи,  иашьашәалоу акомиссиа аусура аиҭалагара алшареи иазааҭгылеит. Аминистрцәа ишазгәарҭаз ала, хара имгакәа акомиссиа аилатәара амҩаҧгара иазыхиоуп.  Иара убас, ишазгәарҭаз ала, абри азҵаара акомиссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны ирыӡбап ҳәа игәыҕуеит. Уи адагьы, аминистрцәа иаҵшьын иазгәарҭеит еиуеиҧшым жәларбжьаратәи арегионалтәи форматқәа рҿы Қырҭтәылеи Азербаиџьани русеицура, ари аганахьала ҷыдала иалкаан х-ганктәи аформат Азербаиџьан -Қырҭтәыла – Ҭырқәтәыла.

 

Акомментари аҟаҵара