Давиҭ Залкалиани аусуратә визитла Испаниа даҭаауеит
Давиҭ Залкалиани аусуратә визитла Испаниа даҭаауеит

Ажьырныҳәа 17-20 рзы Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани аусуратә визитла Испаниа даҭаауеит.  Аусбарҭа апрессмаҵзура адыррақәа рыла, авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Давиҭ Залкалиани  ЕАР Адунеизегьтәи аиҿкаара  (UNWTO) Анагӡаратә хеилак 113-тәи  аилатәара ихы алаирхәоит. Аилатәараҿы зыӡбахәы ҳәоу аиҿкаара амаӡаныҟәгаҩ хада иҭыҧ азы акандидат далырхуеит.

Иара убас, Давиҭ Залкалиани,  Испаниа адәныҟатәи аусқәеи жәларбжьаратәи аусеицуреи азы аминистр Гонсалес Лаиеи, атәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Фернандо Гранде Марласкеи, Испаниа амиграциа азҵаарақәа рзы аминистр Хосе Луис Ескривеи дырҧылоит.

Акомментари аҟаҵара