Давиҭ Залкалиани – Америка атәылахьчара аминистр ивизит даҽазнык ишьақәнарҕәҕәоит ҳтәыла аҵакырадгьылтә акзаареи ахьыҧшымреи адгылара ҕәҕәа шамоу
Давиҭ Залкалиани – Америка атәылахьчара аминистр ивизит даҽазнык ишьақәнарҕәҕәоит ҳтәыла аҵакырадгьылтә акзаареи ахьыҧшымреи адгылара ҕәҕәа шамоу

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани ишиҳәаз ала, Америка атәылахьчара аминистр Қырҭтәыла имҩаҧиграны иҟоу авизит аҭоурыхтә ҵакы амоуп,  абри авизит даҽазнык ишьақәнарҕәҕәоит  Америкеи Қырҭтәылеи рпартниорра аҵакы ду шамоу.

Залкалиани игәаанагарала, авизит аан, ҩ-ганктәи аусеицуреи, иара убас, арегионалатә шәарҭадареи Аҩадаатлантикатә алианс ашҟа Қырҭтәыла аинтеграциеи иалацәажәоит.

«Қырҭтәыла – Америка адгылаҩцәеи апартниорцәеи иреиуп. Ақырҭуеи америкатәи аруаа, адунеи еиуеиҧшым аҭыҧқәа рҿы, Афганистан иналаҵаны, жәларбжьаратәи ашәарҭадара арҕәҕәара амзызла, арратә маҵзура еицынарыгӡоит.  Зыӡбахәы ҳәоу авизит ҳтәылақәа рпартниорра арҕәҕәара иацхраауеит.

Уажәазы авизит адетальқәа ҳрылацәажәоит, аха, сгәы ишаанаго ала, авизит аан, ҩ-ганктәи аусеицуреи, иара убас, арегионалатә шәарҭадареи Аҩадаатлантикатә алианс ашҟа Қырҭтәыла аинтеграциеи ҳалацәажәоит», — иҳәеит Давиҭ Залкалиани.

 

Акомментари аҟаҵара