Давиҭ Залкалиани Адәныҟатәи аусқәа рминистрра жәашықәсатәи аҿиара аплан цәыригеит
Давиҭ Залкалиани Адәныҟатәи аусқәа рминистрра жәашықәсатәи аҿиара аплан цәыригеит

Давиҭ Залкалиани Адәныҟатәи аусқәа рминистрра жәашықәсатәи аҿиара аплан цәыригеит

 

Қырҭтәыла авице-аҧызеи адәныҟатәи аусқәа рминистри Давиҭ Залкалиани Адәныҟатәи аусқәа рминистрра жәашықәсатәи аҿиара аплан «Мраҭашәаратә принципқәеи атәыла аинтересқәеи ирызку адәныҟатәи аполитика: 10 шықәсатәи ахәаҧшыра  — 10 хықәкык» цәыригеит.

Аиҳабыра рнапхгаҩы Иракли Ҕаибашвили иааиртыз ауснагӡатә аҿы иҟан азакәанҧҵаратәи анагӡаратәи мчреи, жәларбжьаратәи аиҿкарақәеи, адипломатиатә корпуси рхаҭарнакцәа.

Давиҭ Залкалиани  атәыла аҿиареи амилаҭтә шәарҭадара аиқәыршәареи азы адәныҟатәи аполитика иамоу аҵаки, иара убас, аконкреттә хықәкқәеи аҳасабтқәеи рҳәаақәҵара ахымҧадареи далацәажәеит.

«Ҳусураҿы ахадаратә ҵакы амоуп атәыла ахьыҧшымра арҕәҕәареи аҵакырадгьылтә акзаара аиҭашьақәыргылареи, иара убас,  Аконституциа ала ишьақәырҕәҕәоу,  ақырҭуа жәлар иҟарҵаз аҭоурыхтә алхра  — Евроеидгылеи Аҩадаатлантикатә Алианси ралалареи», —  иҳәеит аминистр.

Акомментари аҟаҵара