Болниси апластикатә ҧатлыкақәа аӡиас иҭазыжьыз атәылауаҩ дааныркылеит [авидео]

Қвемо-Қарҭли аполициа адепартамент ахаҭарнакцәа  2001 шықәсазы ииз Р.Ш. дааныркылеит аӡы арҟьашьра ахарадҵарала.

Зыӡбахәы ҳәоу атәылауаҩ аплатикатә ҧатлыкақәа рацәаны аӡиас иҭаижьуан.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, абри ацәгьауразы шықәсык аҭакра иазҧхьагәаҭоуп.

Акомментари аҟаҵара