Баҭым аиқәырхаҩцәа ҩ-ҩнык ирыбжьахаз ала еиқәдырхеит (авидео)

 

 

Баҭым, аиқәырхаҩцәа  Абусериӡе имҩаҿы ҩ-ҩнык ирыбжьахаз ала еиқәдырхеит.

Ари аинформациа аланарҵәеит  Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра иаҵанакәа Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рхылаҧшра амаҵзура.

 

Акомментари аҟаҵара