Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура итәыз аҵәиԥрыга каҳаит, иҭахеит 14-ҩык
Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура итәыз аҵәиԥрыга каҳаит, иҭахеит 14-ҩык

Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура итәыз аҵәиԥрыга каҳаит, иҭахеит 14-ҩык.

Ари атәы ааицҳаит Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ильҳам Маҳтиев. Иажәақәа рыла, амашәыр аан аахақәа роуит иҵегьы ҩыџьа ауааԥсыра.

Аҵәиԥрыга акаҳара амзыз аилкааразы, Азербаиџьан апрокуратура ашьаусԥаара хацнаркит.

Аҵәиԥрыга Бақәа ааигәара, Хизи араион аҿы каҳаит.

Акомментари аҟаҵара