Азакәанхьчаҩцәа Ника Мелиа дааныркылеит
Азакәанхьчаҩцәа Ника Мелиа дааныркылеит

“Иаку Амилаҭтә ҵысра” ахантәаҩы Ника Мелиа даанкылоуп.

Азакәанхьчаҩцәа Ника Мелиа дахьыҟаз “Амилаҭтә ҵысра” ауада  иҩналеит.

“Иаку Амилаҭтә ҵысра” азакәанхьчаҩцәа раҿагылара иақәыркит.

Қырҭтәыла Актәи аканал ажурналист ишааицҳаз ала, Ника Мелиа амашьына дҭадыртәан, дыргеит.

 

Акомментари аҟаҵара