Ахада лпрессмаҵзура - Саломе Зурабишвилии Аԥыза-министри атәылаҿ иҟоу аҭагылазаашьеи адиалог ақаки иахцәажәеит
Ахада лпрессмаҵзура - Саломе Зурабишвилии Аԥыза-министри атәылаҿ иҟоу аҭагылазаашьеи адиалог ақаки иахцәажәеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили дылԥылеит.

Саломе Зурабишвилии Аԥыза-министри атәылаҿ иҟоу аҭагылазаашьеи адиалог ақаки иахцәажәеит, – иануп ахада лпрессмаҵзура аланарҵәаз аинформациа аҿы.

Уаанӡа Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили адипкорпус хаҭарнакцәа дырԥылеит.

 

Акомментари аҟаҵара