Авиаеилахәыра «Flydubai » Қырҭтәыла ахырхарҭала аԥыррақәа ажьырныҳәа 28 инаркны еиҭалагоит
Авиаеилахәыра «Flydubai » Қырҭтәыла ахырхарҭала аԥыррақәа ажьырныҳәа 28 инаркны еиҭалагоит

Авиаеилахәыра «Flydubai » Қырҭтәыла ахырхарҭала аԥыррақәа ажьырныҳәа 28 инаркны еиҭалагоит. Ари атәы аанацҳаит Қырҭтәыла аҳаирбаӷәазақәа реиҿкаара.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, Дубаи-Қарҭ-Дубаи ацәаҳәаҿы ареисқәа мчыбжьык ала ҩынтә нагӡахоит.

Акомментари аҟаҵара