Аҩнуҵҟатәи аусқәа  рминистра - Иаанкылан 100-ҩык,  69-ҩык иарыжьҭит, 32-ҩык аԥхьакырҭаҿ иаанхоит
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра - Иаанкылан 100-ҩык, 69-ҩык иарыжьҭит, 32-ҩык аԥхьакырҭаҿ иаанхоит

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра аланарҵәаз аинформациа инақәыршәаны, ԥхынгәы 6 рзы, Русҭавели имҩаду аҿы иҟалаз ахҭысқәа раан анкылан 100-ҩык, урҭ рҟынтә 69-ҩык рхы иақәиҭуп, 32-ҩык аԥхьаҟырҭаҿ иаанхоит.

Апатрультә полициа аусуҩцәа рыҿагылара ахарадҵарала иаанкылан ҩыџьа.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра аинформациа ала, апатрультә полициа ахаҭарнакцәа Русҭавели имҩаду аҿы иҟалаз ахҭысқәа раан азакәан ала иазыԥхьагәаҭоу ауснагӡатәқәа мҩаԥыргеит.

Акомментари аҟаҵара