Аҩны шкәакәаҿ Џьо Баидени Ангела Меркели реилацәажәарақәа мҩаԥысуеит
Аҩны шкәакәаҿ Џьо Баидени Ангела Меркели реилацәажәарақәа мҩаԥысуеит

Уаҵәы Аҩны шкәакәаҿ ЕАШ ахада Џьо Баидени Германтәыла аканцлер Ангела Меркели реилацәажәарақәа мҩаԥысуеит.

Жәларбжьаратәи аих ишаарыцҳаза ала, аилацәажәарақәа раан зҵаара хаданы иқәдыргылоит урыстәылатәи агазмҩангага “Северныи поток 2” азҵаареи Китаии, Афганистани рҟны аизыҟазаашьақәеи .

 

Акомментари аҟаҵара