Аҩны шкәакәа аинформациа инақәырәшаны, Џьо Баиден Владимир Путин ахҧатәи атәылаҿы аиҧылара идигалеит
Аҩны шкәакәа аинформациа инақәырәшаны, Џьо Баиден Владимир Путин ахҧатәи атәылаҿы аиҧылара идигалеит

Америка ахада Џьо Баиден аурыс иколлега идигалеит ахҧатәи атәылаҿы аиҧылара. Ари атәы иануп Аҩны шкәакәа аҳәамҭаҿы.

Аларҵәара зауз аинформациа инақәыршәаны , иахьа алидерцәа ҭелла еицәажәан, арегионалтәи аглобалтәи зҵаарақәа ирылацәажәеит.

«Ахада Баиден иаҵшьны иазгәеиҭеит Америка,  ахатә милаҭтә интересқәа рыхьчара шынанагӡо. Ахада Баиден даҽазнык иаҵшьны иазгәеиҭеит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи дшадгыло. Иара ишиҳәаз ала,  импыҵахалоу Ҟрыми Украина аҳәаақәеи рҿы урыстәылатәи арратә мчы аизырҳара даргәамҵуеит,  насгьы Урыстәылахь ааҧхьара ҟаиҵеит абри арегион аҿы аибарххара еиҵартәарц», — иануп Аҩны шкәакәа аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара