Асы зықәнауз Баҭым  (афото)
Асы зықәнауз Баҭым  (афото)

Баҭым асы леит. Аҳауагәаҭаҩцәа рдыррақәа рыла, ажьырныҳәа 22 иналаҧхьаӡаны, уахынла аҳауа атемпература  -4, -6 градус аҟынӡа илаҟәыр ауеит.

 

Акомментари аҟаҵара