Қырҭтәыла амилаҭтә ашьапылампылеизга  иахьа гибралтартәи аспортсменцәа ирҧылоит
Қырҭтәыла амилаҭтә ашьапылампылеизга иахьа гибралтартәи аспортсменцәа ирҧылоит
“Евро 2020” ахь алратә етап аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ашьапылампыл азы Қырҭтәыла амилаҭтә еизга аспортсменцәа иахьа гибралтартәи аспортсменцәа ирҧылоит.
Гибралтартәи ашьапылампыл асыҩцәа рҟны еиҧыларанӡа, ақырҭуа спортсменцәа азыҟаҵара мҩаҧыргеит ашьапылампылтә гәыҧ “Зестафони” абаза аҿы.

Аиҧылара “Динамо арена” аҿы асааҭ 20:00 рзы иалагоит. Аматч ишиашоу атранслиациа абара Актәи аканал аефир аҿы ишәылшоит.

Акомментари аҟаҵара