Арчил Ҭалакваӡеи адепутатцәеи Аҧснытәи аибашьра аан иҭахаз ауаа ҳаҭырла иргәаладыршәеит
Арчил Ҭалакваӡеи адепутатцәеи Аҧснытәи аибашьра аан иҭахаз ауаа ҳаҭырла иргәаладыршәеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Арчил Ҭалакваӡеи адепутатцәеи  Аҧснытәи аибашьра аан иҭахаз ауааҧсыра рпанихидаҿы иҟан.

Атәылауаҩратә панихида мҩаҧган Самеба аныхабаа аҿы.

Аҧснытәи аибашьраан хабарда иӡыз 13ҩык ауааҧсыра  (6ҩык аруааи  7ҩык аҭынчуааи ) рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит.

1990-тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны иҟалаз аибашьреи  2008 шықәсатәи аибашьреи раан  2300ҩык хабарда иӡит ҳәа иҧхьаӡоуп.

 

Акомментари аҟаҵара