«Ақырҭуа гәахәтәы» аоппозициа рҟны аиҿцәажәарақәа рынагӡара иазыхиоуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» аоппозициа рҟны аиҿцәажәарақәа рынагӡара иазыхиоуп

Қырҭтәыла апарламенттә аиҳара алидер Иракли Кобахиӡе ишиҳәаз ала, анапхгаратә гәыҧ аппозициа рҟны аиҿцәажәарақәа ахәбатәи араунд алахәызаара иазыхиоуп.

Кобахиӡе ажурналистцәа ишреиҳаз ала, ахәбатәи араунд уаҵәы имҩаҧысыр ҟалап.

«Аоппозициа ирыӡбо аабап», — иҳәеит Кобахиӡе.

Акомментари аҟаҵара