Аҧыза-министри аиҳабыра алахәылацәеи Аԥснытәи аибашьра аан иҭахаз  рзы атәылауааратә панихида иалахәит
Аҧыза-министри аиҳабыра алахәылацәеи Аԥснытәи аибашьра аан иҭахаз рзы атәылауааратә панихида иалахәит

Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили, Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы, импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа ааргаз 8-ҩык ауааҧсыра ртәылауаҩратә панихидаҿы дыҟан.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ицын аиҳабыра алахәылацәагьы. Аҧыза-министр иҭахаз ауааҧсыра ҳаҭырла игәалаиршәан, руацәа дрыдашшылеит.

Хабарда иӡыз ауааҧсыра рыҧсыбаҩқәа ҧшаан ҩ-ганктәи, ақырҭуа-аҧсуа акоординациатә механизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, ари апроцесс еицынарыгӡоит Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы Аинааалареи атәылауаҩратә аиҟарареи рызқаарақәа рзы Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә министр иаппарати Аџьар ҟаҧшь жәларбжьаратәи акомитети.

 

Акомментари аҟаҵара