Аҧыза-министр „Rothschild & Co“ анапхгаратә директор диҧылеит
Аҧыза-министр „Rothschild & Co“ анапхгаратә директор диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аилахәыра “Rothschild & Co” анапхгаратә директор Ариел Малард де Ротшильд диҧылеит.

Аиҳабыра русмҩаҧгарҭаҿы имҩаҧгаз аиҧылара аан аганқәа рхаҭарнакцәа  Қырҭтәыла еиқәыршәоу аинвестициатә лагылазаара бзиа иалацәажәеит. Аҧыза-министр ишазгәеиҭаз ала, аиҳабыра рекономикатә гәыҧ аинвестициатә проект дуқәа интенсивла аус рыдулара иаҿуп, хара имгакәа абарҭ апроектқәа атәым инвесторцәа ирыдаргалоит. Иракли Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, аганқәа рхаҭарнакцәа атуристтәи, алогистикатәи, аиндустриатәи проектқәа ирылацәажәеит, ҷыдала иазааҭгылеит афинанстә центрқәа раҧҵара азҵаарагьы, Қырҭтәыла аиҳабыра, ирылшо ала, атәылашҟа аинвестициақәа алагалара иазҿлымҳау абизнесхаҭарнакцәа ирыцхраауеит.

Аиҧылара ихы алаирхәит атәым инвестициақәа рызҵаарақәа рзы Қырҭтәыла аҧыза-министр ибжьагаҩ Васил Ҳудак.

Акомментари аҟаҵара