«Апатриотцәа ралианс» хҩык алахәылацәа рдепутаттә зинмчқәа аанкылоуп
 «Апатриотцәа ралианс» хҩык алахәылацәа рдепутаттә зинмчқәа аанкылоуп

 «Апатриотцәа ралианс» хҩык алахәылацәа рдепутаттә зинмчқәа аанкылоуп.

Иахьа адепуцтатцәа абжьыҭира мҩаҧыргеит. Аилатәараҿы иҟан  «Ақырҭуа гәахәтәы» алахәылацәа мацара.

Абжьыҭира алҵшәақәа рыла,   Ирма Инашвилии,  Гьаргь Ломиеи,  Гоча Ҭевдораӡеи рмандатқәа аанкылоуп.

Апроцедура инақәыршәаны,  Алхратә комиссиа хада апарламент иаднагалароуп апарламент аҿы зыӡбахәы ҳәоу адепутатцәа зыҧсахуа алахәылацәа ирызку аинформациа.

 

Акомментари аҟаҵара