Апарламент аҧхьа иҟалаз аилаҩынтәра аан ааныркылеит  "Лело" алидерцәа Саба Буаӡеи  Иракли Купраӡеи апартиа егьырҭ алахәылацәеи
Апарламент аҧхьа иҟалаз аилаҩынтәра аан ааныркылеит  "Лело" алидерцәа Саба Буаӡеи  Иракли Купраӡеи апартиа егьырҭ алахәылацәеи

Апарламент аҧхьа иҟалаз аилаҩынтәра аан ааныркылеит  “Лело” алидерцәа Саба Буаӡеи  Иракли Купраӡеи апартиа егьырҭ алахәылацәеи.

«Лело» ахаҭарнак  Григол Гегелиа ишиҳәаз ала, акциа алахәылацәа изакәаным апарламенти аҧыза-министр иҭыҧ азы Иракли Ҕарибашвили икандидатура ақәыргылареи иадҳәаланы апротест ҟарҵон.

Апартиа аҿартә хәҭа ахаҭарнакцәа апарламент аганахьтәи аҩналарҭаҿы  адҩыла «атәцәа» ҟарҵар рҭахын, аха, азинхьчаҩцәа азин рырымҭеит. Убри ашьҭахь ауп аилаҩынтәра ианалагаз.

Акомментари аҟаҵара