Аопереи абалети Новосибирсктәи атеатр Нино Ананиашвили лҟны аилаӡара аҧыхра иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит
Аопереи абалети Новосибирсктәи атеатр Нино Ананиашвили лҟны аилаӡара аҧыхра иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит

Аопереи абалети Новосибирсктәи атеатр Нино Ананиашвили лҟны аилаӡара аҧыхра иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҳәамҭа ишану ала, абри аӡбаара рыдыркылаанӡа, атеатр асахьаркыратә напхгаҩы Владимир Кехман Нино Ананиашвили лҟны аиҿцәажәарақәа мҩаҧигон.

Мышқәак раҧхьа Новосибирсктәи аҳәынҭқарратә театр аҳәамҭа аланарҵәеит Нино Ананиашвили лҟны аилаӡара шаҧыху азы.

Уажәааны ақырҭуа прима-балерина Нино Ананиашвили   «Арадио Ахақәиҭра» аинтервиу аҿы аалыцҳаит Новосибирсктәи атеатр абалеттә труппа дшахагыло.

 

Акомментари аҟаҵара