Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 16 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 589 024​​-ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 16 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 589 024​​-ҩык

Цәыббра 16 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 589 024​​​-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 25 150-ҩык.

Иасыз уахи-ҽни рыла Қырҭтәыла акоронавирус   2 176 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 2 838-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 43-ҩык.

Акомментари аҟаҵара