Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 14 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 534 111​-ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 14 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 534 111​-ҩык

Цәыббра 13 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 534 111​​-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 26 125-ҩык.

Иасыз уахи-ҽни рыла Қырҭтәыла акоронавирус  3 221  афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 2 990 -ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 54-ҩык.

Акомментари аҟаҵара