Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 13 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 507 986​-ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 13 рзы Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 507 986​-ҩык

Цәыббра 13 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит  1 507 986​​-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 14 703-ҩык. Иасыз уахи-ҽни рыла Қырҭтәыла акоронавирус  946 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 4 351-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 48-ҩык.

Акомментари аҟаҵара