Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 366 678-ҩык, цәыббра 7 рзы алаҵа рзыҟаҵан 27 011-ҩык
Аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 366 678-ҩык, цәыббра 7 рзы алаҵа рзыҟаҵан 27 011-ҩык

Цәыббра 8 рзы иҟоу аофициалтә дыррақәа рыла, Қырҭтәыла алаҵақәа ҟарҵахьеит 1 366 678​​-ҩык ауааҧсыра,  – ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаҭтә центр аҟынтә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла алаҵа рзыҟаҵан 27 011-ҩык. Қырҭтәыла дозак рзыҟаҵоуп 856 956-ҩык, аҩ дозак рзыҟаҵоуп  509 722-ҩык.

Иасыз уахи-ҽни рыла Қырҭтәыла акоронавирус 2 571 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, 3 668-ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, иԥсит 60-ҩык.

Акомментари аҟаҵара