Анаркотикқәеи апсихотроптә маҭәашьарқәеи рыҭиразы ахьырхәра дырӷәӷәоит
Анаркотикқәеи апсихотроптә маҭәашьарқәеи рыҭиразы ахьырхәра дырӷәӷәоит

Анаркотикқәеи апсихотроптә маҭәашьарқәеи рреализациазы ахьырхәра дырӷәӷәоит – Аҩнуҵҟатәи Аусқәа рминистрра хаҭарнакцәа азакәан иалалараны иҟоу аԥсахрақәа аус адыруеит.

Аусҳәарҭа адыррақәа рыла, азакәанпроект инақәыршәаны анаркотикатә хархәагақәа рҭиреазы ԥырҟәҟәаага 6 шықәса рцынхәрас 10 шықәса ҟалоит.

«Иара убас, 12 шықәса инаркн 17 шықәсанӡа аҭакра иқәҵахоит анаркотикатә хархәагақәа рацәаны зҭииуа ахаҿы.

Анаркотикатә хархәагақәа рацәаны аҭииразы ахаҿы 14 шықәса инаркны 20 шықәсанӡа ма ԥсраҽнынӡатәи аҭакра иқәҵахоит,» – аарыцҳаит аминистрра аҟынтә.

 

Акомментари аҟаҵара