Ампыҵахалаҩцәа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара иаанкылаз ҩыџьа атәылауаа Цхинвалтәи аамҭалатәи аԥхьакырҭаҿ иҟоуп
Ампыҵахалаҩцәа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара иаанкылаз ҩыџьа атәылауаа Цхинвалтәи аамҭалатәи аԥхьакырҭаҿ иҟоуп

Ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа Гори амуниципалитет иаҵанакуа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара иацы изакәанымкәа ҩыџьа атәылауаа ааныркылеит – Роман Гочашвилии Гоча Метревелии. Урҭ Цхинвалтәи аамҭалатәи аԥхьакырҭаҿ иҟоуп.

Ахәышәтәырҭа дышьҭоуп Николоз Ԥехшвелашвили, уи изакәаным аанкылараан аахақәа иоуит. Ԥехшвелашвили Гортәи арратә госпитал аҟынтә Қарҭ диаган.

Ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа хҩык Қырҭтәыла атәылауаа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара имҵадырсит. Ахымцабџьарла еибыҭах аурыс аруаа ԥшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа раанкылара иақәыркит, аӡәы абналара илшеит, хҩык рҟынтә аӡәы аахақәа иоуит. Уи иацы ақырҭуа ган ахь диаган.

Иаанкылоу ахаҿқәа рхақәиҭтәра азҵаара азы аусура хацнаркит ацәаҳәа ҷыда.

Акомментари аҟаҵара