Амиран Гамҟрелиӡе  - Авакцина абустер-доза ҳалацәажәоит ауааҧсыра 40 наӡына авакцинациа ианахыслак ашьҭахь
Амиран Гамҟрелиӡе  - Авакцина абустер-доза ҳалацәажәоит ауааҧсыра 40 наӡына авакцинациа ианахыслак ашьҭахь

Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе ишиҳәаз ала, авакцина абустер-доза иалацәажәоит ауааҧсыра  40 наӡына авакцинациа ианахыслак ашьҭахь.

«Ари азҵаара ҳалацәажәоит ауааҧсыра  40% авакцинациа ианахыслак ашьҭахь, уи жьҭааразы иҟалап ҳәа сгәыҕуеит. Авакцинациа иахымсыц  ауааҧсыра авакцина адозақәа рымхра ҟалом ҳәа сгәы иаанагоит. Зны ауааҧсыра авакцинациа иахысроуп, нас авакцина абустер-доза ҳҭаххоит», — иҳәеит Амиран Гамҟрелиӡе.

 

Акомментари аҟаҵара