«Амилаҭтә ҵысра» анапхгара рҿаԥхьа иқәдыргыло аҳәара инақәыршәаны, аилацәажәарақәа реишәа Ника Мелиагьы дахатәазароуп
«Амилаҭтә ҵысра» анапхгара рҿаԥхьа иқәдыргыло аҳәара инақәыршәаны, аилацәажәарақәа реишәа Ника Мелиагьы дахатәазароуп

«Амилаҭтә ҵысра» алахәыла Хатиа Деканоиӡе лажәақәа рыла, аполитикатә кризис иҭышәныртәалатәуп, атәылауааи жәларбжьаратәи аиҩызареи рҿаԥхьа аҭакԥхықәра ргахьеит.

«Амилаҭтә ҵысра» апозициа аасырԥшырц сҭахуп, аполитикатә кризис иҭышәныртәалатәуп, атәылауааи жәларбжьаратәи аиҩызареи рҿаԥхьа аҭакԥхықәра ргахьеит, Ника Мелиа ихақәиҭтәреи изаамҭаным алхрақәа рымҩаԥгареи рышьҭахь, анапхгараҭара ҭынч аҭараа процесс ҳалацәажәоит.

Ӷарибашвили иҟны ацәажәара сазааҭгыларц сҭахуп, сгәы шаанаго ала, ателееилахәыра «Пирвели» афеир ахь иҭыҵыз асиужет жәларбжьаратәи аиҩызара иахәҭоу ахәшьара анаҭоит. Аилацәажәарақәа рахь даҽаӡәы даарышьҭуеит ҳәа сгәы иаанагоит. Изаамҭаным алхрақәа аҵак ду рымоуп, ари азҵаара Шарль Мишеиль иаанижьыз иҳәаақәҵоу еиқәшаҳаҭра ианылеит, аха ҳпозициа ԥсаххом, аилацәажәарақәа реишәа апартиа ахантәаҩы, уажәы иҭаку Ника Мелиагьы дахатәазароуп,» – илҳәеит Деканоиӡе.

Акомментари аҟаҵара