"Амилаҭтә ҵысра" анапхгараҭараан аԥхасҭа зауз ауааԥсыра Русҭави иҟоу 12-тәи абахҭа аԥхьа акциа мҩаԥыргоит
"Амилаҭтә ҵысра" анапхгараҭараан аԥхасҭа зауз ауааԥсыра Русҭави иҟоу 12-тәи абахҭа аԥхьа акциа мҩаԥыргоит

“Амилаҭтә ҵысра” анапхгараҭараан аԥхасҭа зауз ауааԥсыра Русҭави иҟоу 12-тәи абахҭа аԥхьа акциа “Ашьҩы абахҭаҿ” мҩаԥыргоит.

Акциа алахәылацәа ражәақәа рыла, акциа хықәкыс амоуп ауааԥсыра ԥасатәи анапхгара ахаан иҟаз арежим иргәаладыршәар.

Акомментари аҟаҵара