Америка Аҳәынҭқарратә департамент – Қырҭтәыла арегион аҿы абизнес аҟаҵаразы иреиҕьу ҭыҧны иазхаҵоуп
Америка Аҳәынҭқарратә департамент – Қырҭтәыла арегион аҿы абизнес аҟаҵаразы иреиҕьу ҭыҧны иазхаҵоуп

Ареитингқәа инрықәыршәаны, Қырҭтәыла арегион аҿы абизнес аҟаҵаразы иреиҕьу ҭыҧны иазхаҵоуп  — ари атәы иануп 2021 шықәсазы аинвестициатә лагылазаара иазку Америка Аҳәынҭқарратә департамент аҳасабырбаҿы.

«Инеизакны иуҳәозар, абизнеси аинвестициақәеи рзы Қырҭтәыла аҭагылазаашьақәа бзиоуп. Аха, аӡбаратә мчра, акоммерциатә усқәа ирызкны  ихьыҧшымкәа, иаамҭаны аӡбарақәа рыдкылара шалшо азы агәыҩбара иҟоуп.  Усқәак кыраамҭа аӡбараҿы ишьҭоуп. Еилахәырақәак амунициалтә аҩаӡараҟны аӡбарақәа рыдкылареи, антимонополиатә политика аҟамзаареи, аполитикатә аҽалагалареи, хазхаҭалатәи амал иадҳәалоу аимакқәа рыӡбареи  аганахьала иҟоу апроблемақәа иазгәарҭоит. Қырҭтәыла аиҳабыра абарҭ апроблемақәа рҭыҧқәҵаразы аус руеит, аха, уезгьы, Қырҭтәыла, абизнес аҟаҵара иазку ареитинг аҿы аҧхьагылара амоуп», — иануп Америка аҳәынҭқарратә департамент аҳәамҭаҿы.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара