Акоронавирус афакт ҿыцқәа рстатистика Қырҭтәыла арегионқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рстатистика Қырҭтәыла арегионқәа инрықәыршәаны

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Қырҭтәыла акоронавирус  258 афакт ҿыцқәа аарҧшуп,  571ҩык ачымазара иалҵит,  10-ҩык апациентцәа иҧсит.

Афакт ҿыцқәа рстатистика Қырҭтәыла арегионқәа инрықәыршәаны:

Қарҭ  — 132,
Аҷара — 7,
Имереҭи — 35,
Қвемо Қартли — 8,
Шида Қартли — 16,
Гуриа — 15,
Гыртәыла – Аҩадатәи Шәантәыла  — 19,
Кахеҭи — 16,
Мцхета-Мҭианеҭи — 3,
Самцхе-Джавахеҭи — 5,
Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  — 2.

Уажәазы атәылаҿы  3 257 активтә фактқәа иҟоуп.

 

Акомментари аҟаҵара