Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус 662 афакт ҿыцқәа рҟынтә  252 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 102,  Имереҭи     – 68,   Қвемо Қарҭли — 40,  Шида Қарҭли —  20,  Гуриа – 9,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  78, Кахеҭи — 71, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 10, Самцхе-Джавахеҭи —  10,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  2.

Уажәазы атәылаҿы  23 795 активтә фактқәа иҟоуп,  1 253  ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

Акомментари аҟаҵара