Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  4 581 афакт ҿыцқәа рҟынтә  1 525 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  –  161,  Имереҭи     – 876,   Қвемо Қарҭли — 255,  Шида Қарҭли —  200,  Гуриа – 112,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  349, Кахеҭи — 878,  Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 80, Самцхе-Джавахеҭи —  95,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  50.

Уажәазы атәылаҿы 40 359 активтә фактқәа иҟоуп, урҭ рҟынтә 1 193ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

Акомментари аҟаҵара