Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  4 212 афакт ҿыцқәа рҟынтә  1 272 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  –  134,  Имереҭи     – 899,   Қвемо Қарҭли — 223,  Шида Қарҭли —  250,  Гуриа – 100,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  401, Кахеҭи — 702, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 99, Самцхе-Джавахеҭи —  99,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  33.

Уажәазы атәылаҿы 32 448 активтә фактқәа иҟоуп, урҭ рҟынтә 1 088ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

Акомментари аҟаҵара