Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  2 490 афакт ҿыцқәа рҟынтә  708 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  –  130,  Имереҭи     – 482,   Қвемо Қарҭли — 133,  Шида Қарҭли —  81,  Гуриа – 55,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  284, Кахеҭи — 500, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 46, Самцхе-Джавахеҭи —  53,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  18.

Уажәазы атәылаҿы 24 257 активтә фактқәа иҟоуп, урҭ рҟынтә 962ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

 

 

Акомментари аҟаҵара