Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  2016 афакт ҿыцқәа рҟынтә  708 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 130,  Имереҭи     – 289,   Қвемо Қарҭли — 145,  Шида Қарҭли —  103,  Гуриа – 63,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  188, Кахеҭи — 301, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 37, Самцхе-Джавахеҭи —  29,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  23.

Уажәазы атәылаҿы  23 925 активтә фактқәа иҟоуп,  1199  ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

 

 

Акомментари аҟаҵара