Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  4411 афакт ҿыцқәа рҟынтә  1456 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  –  111,  Имереҭи     – 827,   Қвемо Қарҭли — 293,  Шида Қарҭли —  347,  Гуриа – 93,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  348, Кахеҭи — 696,  Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 104, Самцхе-Джавахеҭи —  88,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  48.

Уажәазы атәылаҿы 48 358 активтә фактқәа иҟоуп, урҭ рҟынтә 48 358ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

Акомментари аҟаҵара