Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 924 Қарҭ иаарҧшын, 270 - Имереҭи, 130 - Қвемо Қарҭли
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 924 Қарҭ иаарҧшын, 270 - Имереҭи, 130 - Қвемо Қарҭли

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 924  Қарҭ иаарҧшын, 270 – Имереҭи, 130 – Қвемо Қарҭли. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  25 855 атестқәа: 16 445 – антиген азы, PCR – 9 410 .

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 6.88%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8.56%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.13%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 867071–ҩык, урҭ рҟынтә 809830-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 12407-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2238070-ҩык, ҽнакала –  2674-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 1778 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 924  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара –  89, Имереҭи  – 270, Қвемо Қарҭли  —  130 Шида Қарҭли – 83, Гуриа  —  27, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  —  119, Кахеҭи –  66,  Мцхеҭа – Мҭианеҭи  – 36, Самцхе-Џьавахеҭи  — 27,  Раҷа – Лечхумии Аладатәи Шәантәылеи  – 7.

Акомментари аҟаҵара